!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålls i november årligen. Kallelse och hur motiner lämnas in anslås här samt på föreningens anslagstavlor i entréerna.

 

Kallelse och dagordning Riksbyggens brf Göteborgshus nr 23
Årsstämma - 24 nov. 2016

Lokal:      Föreningslokalen, Dr Forselius gata 14 B
Tid:          Start kl. 19:00  

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av stämmosekreterare
 5. Val av person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
  styrel­seordfö­rande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
  1. Beslut om ändring av kallelsetid till extrastämma i § 60 i de nya stadgarna (beslut togs på tidigare årsstämma 2015-11-25, stadgeändring kräver två beslut)
  2. Förtydligande av beslut § 19 vid föreningsstämman 2015-11-25 avseende inteckningar i föreningens fastigheter.
  3. Motion 1 Information om miljörummens lokalisation
  4. Motion 2 Målning staket, cykelrum, stängning tvättmaskiner och torkrum DFG 30
  5. Motion 3 Hissar och räcken i trappuppgångar
  6. Motion 4 Fasta pingisbord
  7. Motion 5 Eluttag vid alla parkeringsplatser
  8. Motion 6 Container, lokalen, informationsmöte
  9. Motion 7 Parkering hänglås i tvättstugorna
 20. Stämmans avslutande

VÄLKOMNA !

Styrelsen                                                                        

 

                                                                                                       

 

Dokument

Stämmoprotokoll 2016-11-24.pdf 2017-09-11
Kallelse o dagordning stämma 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Förslag till arvode 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Styrelsens förslag till föreningsstämman 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Motioner stämma 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Motion tvättstuga 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Styrelsens svar på motioner 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Stämmoprotokoll 2015-11-25.pdf 2016-01-12
Stämmoprotokoll 151028.pdf 2015-11-17
Utskriftvänlig version